El document ètic de Junts per Sant Feliu s’ha basat en diversos moviments socials, partits polítics com Pirates de Catalunya, Equo i altres, i les aportacions de ciutadans que aposten per la transparència, tan bàsica i tan reclamada per la ciutadania.

 

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupen càrrecs electes, de lliure designació i inscrits en aquesta candidatura tenen que complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes, democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics.

 

Aquesta ètica política parteix de la confiança i el compromís dels ciutadans que integrem aquesta candidatura manté amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, a més de significar un mecanisme de recolzament, supervisió i control a les seves funcions.

 

Les persones que ocupin càrrecs públics en el nostre ajuntament estarà obligats a realitzar quantes gestions, tasques, treballs siguin necessaris para implantar aquest codi ètic (incloent les seves futures modificacions) en tots el estaments públics als que com partit polític puguem arribar. I lluitar per la seva implantació allà on no arribem.

 

Aquest codi ètic vol ser un document viu, per aquest motiu, que aquest document podrà i deurà ser modificat i millorat a les assemblees. Els documents  polítics deuen modificar-se segons l’exigència ciutadana.

 

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupen càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant del Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat com de les altres institucions metropolitanes (públiques i semipúbliques) on l’Ajuntament té participació financera, i com als espais de presa de decisions.

 

DRETS D’IGUALTAT

 

1. Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans als àmbits social, polític i institucional de la nostra societat, avançant cap a la resolució pacífica dels conflictes i en contra de tot tipus de violència.

 

2. Promoure la participació directa i igualitària de tota la ciutadania als espais d’adopció de decisions i en los àmbits d’execució de les polítiques públiques.

 

3. Treballar a favor de la recuperació de la sobirania popular i democràtica del nostre ajuntament.

 

4. Promoure la igualtat tant a la societat como dins de Junts per Sant Feliu, lluitant contra tota forma de racisme, xenofòbia, masclisme o exclusió per identitat de gènere o orientació sexual. A més es deurà promoure la participació política de las dones en Junts per Sant Feliu i comprometre’s amb incloure als reglaments de cada espai la necessitat de conciliar la participació política amb les obligacions familiars.

 

5. Vetllar per que la participació en Junts per Sant Feliu sigui sempre lliure, voluntària i oberta a totes les persones que, sense distinció del seu estatus civil o social, comparteixen la defensa de la Declaració Universal dels Drets Humans i el mètode democràtic de participació ciutadana i directa.

 

6. Debatre amb honestedat totes les opinions i respectar a totes les persones amb independència de quin siguin els seus parers, fomentant el diàleg i la recerca de consens.

 

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

 

1. Portar davant notari/a el programa electoral per la seva obligatorietat en el compliment. Si no fos possible el càrrec polític deurà fer una audiència pública davant la ciutadania explicant els motius de la impossibilitat de complir el programa. Defensar el que estableixi el programa polític de la candidatura i actuar com representants, obligats a seguir les decisions preses als mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la coresponsabilitat política de tot/es.

 

2. Fer públiques les agendes dels representants, per fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les actes de las reunions, de una manera més  visible per a la ciutadania.

 

3. Facilitar tots els ingressos, bens i rendiments patrimonials dels representants, així com tots aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interès i l’elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’amplia als 5 anys següents a la seva sortida de la funció pública.

 

4. Rendir comptes de les seves actuacions davant la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics i oberts a tots, ja sigui d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri o districte).

 

5. Acceptar la censura (i revocació, si procedeix) de regidors/es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Per a que això sigui possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels Càrrecs públics per a garantir una correcta i honesta aplicació d’aquest principi.

 

6. No accedir durant un període, mínim de 5 anys posteriors a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiaries de un contracte municipal, dins del àmbit i/o sector on ha desenvolupat la seva funció representativa. En cap cas s’ocuparan càrrecs als consells d’administració d’aquestes. Ni la direcció de gestions públiques o associacions que tinguin subvencions del ajuntament durant la seva representativitat política.

 

7. Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari en les seves agendes per atendre i donar respostes a les seves propostes, i tenir presentes a l’hora de prendre decisions dels informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col·lectius.

 

8. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris, tenint en cuenta els principis de subsidiarietat i solidaritat. Totes les persones que ocupin càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i recolzar a totes les iniciatives ciutadanes proposades a través del marco legal vigent o en el marc de la candidatura (a escala de barri, districte o ciutat).

 

FINANCIACIÓ, TRANSPARENCIA I GESTIÓ DE LES DESPESES

 

1. Ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà a través d’economia social i solidària.

 

2. Posar un límit màxim a les donacions privades de 1000€.

 

3. La renuncia explícita a los crèdits bancaris i a las donacions de particulars que puguin coartar la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per a garantir la seva independència i la coherència amb el seu programa.

 

4. Apostar clarament por una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

 

5. Fomentar el micro-mecenatge, es a dir, el petit mecenatge.

 

6. No utilitzar fundacions o entitats jurídiques per finançar-se amb recursos i mecanismes poc transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura.

 

7. La introducció de sancions administratives i penals efectives en cas de finançament irregular.

 

8. La candidatura farà un ús del seu finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

 

SUPRESIÓ DE PRIVILEGIS I MESURES CONTRA LA CORRUPCIÓ

 

1. Renunciar a los regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor.

 

2. No duplicar càrrecs en las institucions, excepte aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.

 

3. La limitació que s’estableixi amb caràcter general sobre el número de funcions públiques que pugui exercir una única persona i a rebre un únic salari per les mateixes, llevat que sumin menys de tres salaris mínims. Establir un sou màxim equivalent en tres salaris mínims com a salari net mensual, incloent dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per a exercir les responsabilitats i funcions que suposen el càrrec assumit.

 

4. La renuncia a qualsevol privilegi jurídic o material derivat de forma directa de la condició de representant, proveint des de la responsabilitat del càrrec públic evitar el acolliment a qualsevol figura d’aforament judicial.

 

5. No duplicar sous ni cobrar remuneracions extraordinàries per assistir a reunions.

 

6. Limitar el seu mandat de càrrecs interns i/o públics a dos legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i validació ciutadana.

 

7. Compromís de renuncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs, davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, blanqueig de capitals, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, subornament, malversació i apropiació de fons públics, bé sigui per interès propi o per afavorir terceres persones. Així com també en casos de acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els DD.HH.

 

8. Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració), seguint un protocol acordat en el marc de la candidatura.

 

9.Facilitar la conciliació entre la vida laboral y la política, establint mecanismes de recolzament als càrrecs públics durant  la seva reincorporació en el món laboral en cas de no trobar feina.
10. Denunciar qualsevol abús o pràctica no ètica que detectin en l’exercici de les funciones institucionals de terceres persones/càrrecs electes.

 

partidos-junts